102

II. HapO,lJ;HII rrscaa,

1.

rp03Aa MOMa xapaMMR.

rpOB~O ze, rpOB~O, HeBeaCTO, MJloro TH B~paBe OT 6pST TH, OT 6pa'r TB, rpOB~O, OT~MeaH,

') Y'IJI'I'8.I1I.'1"I> upB OraHBII&mKBT'Il y'IBJUI~ 1'. B. 0'1'1111'10'" IIBJIIl.IlOTO .dlTO ... 1JemmCKIITii 6alQl 8aIIllC&.IJ'l> 1'0pHIIT'll BilcHB OT'I> eABIl'J. A06'1op" rrllcaOBoeIflo BOil ...... , A. O. Myxo_ 1I0B_ B8nCTHB /lJIIB B 8BYXOBII 41op.. He "8'1ua aa

1JeIIllHc_, peA_qullTa ee ome6e 8a cupaBICA, B r. rJlABICOB'Io, Y"1lTUI. 1JeUBJIo,

HIla AOOp.UTa AI. AOB'I>JIHB BilKOB 'l&CTB C'I> BOJlOI¥T& HI. CaIIBa Myxo , HOho

"'&.11'10, 'Ie rrIICHBT'Il e CJIYlU&.IJ'b III aaY·IB.IIL 0'1"1> DOJlaI\B HKypYA'Iaae. CorlIAoBaTII.IDIO, peA&KI\BBT& 1'. BOriCTB'" Tyx'L 6e8'L AI. rapallTBpa 81. upU.JUlOCTLTa BII'I> ... +eueTBR&Ta, Aa.l1. 1'8 e CBa8eRa 'faCTa BO rOBOp'b'1"l> aa HHOPYAa, B_ aa '1eBB.o, B 6ea'lo Aa upauB 6i1.1J'kaacB DO T'IlX'b, ... HO.TO 88BilCTBB oco611I\B .8- r"ear,Aa1"lo Ba Be POAOBCKD, a PaaJloaacB.

rodoparion .blogspot.com

108

JIom8 PO cpd=unea cpe=maaaa,

[) HeaMo~e lC'ap ,lI,S ,lI,06:8.e.

Ha,lt,eaBH, Tpoaao, PYXOTO'O), PYXOTO, rpOB,II,O, ,lI,P)rrelW:l6, K8RBOTO H8 Te6 npU,,10&PS, QuamH "I"lcpTe naJlIlcS:H, .

10 3an8mu "IlIcpTe nHIl\()JlU, '( 3a1C8'Ill CilOl~u cppEmrHea,

HapaMH nyunea mespeaa,

Mimu oa nOJle WUPOEO

<I>JleaSHTi ca cP TeacBO ,lI.Cp8(mea,

I [) 3aapasIl TeaCH" RJleacypu,

lI~ea MItHe l\apl\KS Mnpitea, C nea ,lI,ece Aynm T8Tape. rpOSA8 HeBC"CTa UPO,IJ.YMS:

He Mor8, opaTKO, AS xO,lI,ea,

20 ManII~OU) 081\1 ,lI,eaTe TerHeaJlIl,

MalTIKO C8M ,lI,eaTe ,lJ.CaTIIH842).

HS,lI,eaH8 Tpoaaa PYXOTO PYXOTO, rpOS,lI,8, ,lJ.pYromHo, Q()aca QHcpTe n8J1aCICU,

52 38naca "IHcpTC mnuoaa, 38Ka<JH caoell (~peH['nea, HspaMH nyrmca me-peaa. HSoileaSJl8 Tpoaaa aeae=cra Tlpesa T()B8 U(JJle ITII1 POKO,

ao Tlpe=a Teaau ce.IIa (·oJleB1tlli. liISJleaSoilO Ma.IIKO, rO.IIeaMO rpOS,lJ.8 HeBeacT8 ,lI,a f'.lIc,lI,a, E8S: ca e· rpOS,lI,8 maT8JJ8. BJlea8.II8 ca cp TCaCHO .repaeae=,

35 3AnP'baSJl8 TCuCHH K.lICaCYPH. lIpeaCT~1[,H8 l\apI\K8 MHplieu, C'b8.c <JeaTpit,lI,eCea Tynapa,

C nen,ll,ece ,lI,)'mH T8Tape. rpOS,lI,HH8 nynnea nYKH8.II8,

40 Cea,ll,MJ1H8 Beu,lI,Ham O,ll,a.pl1:

Cea,ll,Mlt.HB Bea,ll,Ham na,ll,H8.IIH. HaBMu rpOS,II,8 Heat··cT8 l1sB8.,a,u caoeB cppeHrlu~a,

rodoparion .bloqspot.corn

104

lI!1eo~a ,qe"pBB TRTape,

45 Ts O'l'Be ~ap~EQ MHPH~" C'l>~ 1IJe"Tp~& TyBspa, C oe.,2I.ee~ q6ApBU TSIP'pe. Co6J1eqe& rp08,21.apyxo~o, PYXOTO I'p6s,2l.a .apyr01m10.

50 Msnnco ea ,lle&'l1e po"'.la, Po,II.BJlS H ro rronaaa,

Bps'!' it AeaM'SH ca B'I>&pua, rpOB~a\IJr iB~ 'l'OBOPU:

- ,lJ;earoftue, 6paTICo ,li;e&M"i:l.Be,

55 C~TPIJHS ny1IIRs rJlac ,lI,a,2l.e&, ,Ce",lI,MH.Ba Bell- ,ll.Ham OMPU,

T, OTRC ~~~Im MlIpue&, CeJo.a.JLH'Ba BeaJ.l:BaID nMR",. Ce"Ke"MO ,2I.e'-JI caM ryPUJlB,

60 ill TOMY UJ,o CBM pO~Jla iii B.eIlY caM OOT8J18.

CnYIII&a& OT'l> DOJ(AR'bT'l> C. A. MlIKO,a II'b 'leDBBu

2.

ABaMA "aT a 3aT .... HII14 .. • ByES 'MoIeS pO,luiJIa,

Hs ,2I.Be cTea6J1a ,2I.Be 'a60IeH, Ha Tp·eIe' OTO IInJle OJlaBeB. IIiue MaBen rHeaS,2I.O npaaa,

5 rHeaS,2I.O upssa, xeM rOBoplI:

PO,2l.B, PYKj3&,U) ,2I.BaMS X>psIeea, ,2(BaM8 6p~e&, .ll.Bs6JI,USBaE8 1I TBe& 08 ss6paBeHlI.

Cer-a OTBH8 .ll.eBeT' rO,lJ,UH, ,lleaeT' rOAuB noxosaaa.

fiu OS HB nap' BB~8.IJlia,

FIB HS JI,Y,2l.e& CB CMHJ.I;Rs.

15 E&,lI,HB OT HHX oTrOBOpJi:

- xaJil,ll,e, 6paKe&, ,2I.S IIJlaqeMe, ,lI;s IIJ.laqeMe JIJl. BHICBMe,

Au. cs J;lS ~BP' H8me&JlHMe& B us lI'y,2l.e& ,21.8 C8 CMH.n:B.M:.

rodoparion .blogspot.com

20

25

30

40

45

50

55

60

Te. 0.8a, 1l\'Y n,qS8JlB, Ta ea 88 ~ap' B&1KelwIMe&, B tI8 g{ljfJl.ea .ea ,00000oilila, BooycuUlH Sf.,IUIB y~ 'HHx, Has .. "YlBB 'lIY "llitxy BeJlB:

- Oit'oIe", ~e', lIUJlO 6paTea, T. .. BQuIll Jle~o JIB ea, ..lea-ro ... tea, :sm.a JIB ea,;

,Ro ea ...e"To, rcW.rD ~Be~ea,

Ko .ea aDa, ~IJU CBeame~, TOOKa aae-.ea~, ·napqe Jle,ll,eal.\.

OTOycaa.aH ~. y~ aUK,

Tom: !CH ri.ala"'~ .. ., Ee~ea, ,l1.~ at cpeamaa O1!a.PH "'*n1to, qa" :B .... ..a_ -qa.t 6io~ ",e-

Co ce NUa, 00 ce T~

Toif My B_, '()'1'l18JJ4I>H:

........ Oif~II~, 11.6&110, ,cTapH ,lI,Sa ,lI,0, aa~ ... 8. .. ~HCP 6b'Jlea 00 .e ·...at .~ ce TaIC'DaM?

CTapB A~ ()'lIIOJKiPJn

....... Aeea B.Nk ~ ABa oaas, ,2{o .-a alula, .&8.TO Te6ea it Dlea ca .aTllbpeBD, ~"BO~ :n6paseBu, Ge-ra 0c&&M ,JJIl'BeT' rO,ll,DB, Hps ..... f'B lie. CD SeMa, ,l1.a 08 _U -..0 napa, ,Ala ~ea MOJjTea caaa,

naE :t:H datla IIHC Ke'lpmaea, He 118~ 'IIY -c~u, ,lJp CH ."m_ O'r6pa .ailEa, lIsa I1J'POAUa ~~) .a61\,

Co ea ICPOoHO, 00 .ee paa6Oii, Toil II Bhu 6Tl"OBOPJ':

- Oii ..... aa 6800., C'ri.pa 6a60, ,8a~o ,,8.»aIU 68.JIo a68.

Co ce spOcBO, tOO ce pas6ou? <A>ap.a 6a6a O'l'PQ)iOpu:

lSI ~ iuIe'J lIP AJJ6 .eaaa,

rodoparion .blogspot.com

65

70

75

80

85

90

95

100

106

Ao ,ll;H&- eaaa, KaTOTMea, Ii 'THea '03 saTBopeHU, HaTBopeHD, Ba6p8.BeHH, Ceara oeeM ,ll;eBM" NAMH, AeBeT' rO,ll;UH TIO.1IOBBHa, II p0,ll;8.BaM rH Aa CM geMS, AR CIf BeMa MUKO napa, .2(a OTn.1ISTCa MOiiTea CiIHS.

lIaR ca TaKBa nne Ke·pInHea, HMC KeapmKea no CYK8.4U, Ae CM epemaa HerOBSTa, Heroaa-ra M8..ncS cecrpa,

qea nponaaa T8.BEM A8.pea, TaHKM ,ll;spea xeapn.i'IeaBH U), XeapH.1IeaHH, KOnpHBea.tlH.

TOB II He.1IM OTrOBOpu :

OBo/lea MOMe, M8.1IK8 MOMe, 38~O AaBsm TaHKM Aapea, TSHRu Aapea XeapH.1IeaHU, XeapUCaBU, RonpHBAaBM?

M3..JrRft MOMS OTI'OBOPU:

- 'Asea D8M ,ll;0 ABS 6paRea, .2(0 )l.BS opaKea, RaTO Ta6ea H 'veea ca SSTBopeaBU, 3aTBOpeaBIf, sa6paBeaHM, Cear8'OCeM ,1l.aBeT' rOAMB, ,2J;eHcT' rOADB nO.1IOBRB8, Hu co. 118 nap' B8~ea.1IDa, Hu B8 .1I'Y)l.ea H8Mlf.m.8; IIPOASB8M I"H Aa ca BeMS, .2(s ca SeMa MUl(O rrapa, .2(a oTEyneR ~IOBTea 6paKeu..

TORCU TaRia HDC KeapIlIneR, Hac Keapmllea, no cyieauu,

Ae eHcpeamBa rrs-pso .II'5r6ea, 'tIeR npoaasa MamKO AeaTe.

TOB H BeJIli, OTf'OBOpU:

- OB.1Iea 6j'.IIKa, M.1I8.Aa 6Y.llKa, 3am,o ,ll;aoam M8.mlOO r'1.CaTe? ~.1IlI.)I.a 0Y.1IR8 oTroBopH:

rodoparion .bloqspot.corn

107

ABelL KM8X eIL,zr.Bo .71'y6e&, Ea,!lBO JI'y6ea, KaTO Tet)ea, MH.71H ,!l98ep, KSTO Tet)ea, Tuea MH ca B8TB6peBH,

105 RaTBopeOH, 3a6paBeaUH, Ceal'a oceM .lWBeT' r(J,zr.uu, AeBeT' I'O,zr.HB nO.71OBHBH, HH ca BS uap' usmeaJIiLa, HH B8 JI.'Y,!lea aSMUJIRa.··

110 llpo,iJ,ausri ['0 ,!la cu aeMS,

Aa ell aeMS MaJIKO napa,

.2I.a oTKynel1 MonTO JI'yoea, MonTo .71'yoea, ll'1,apBY J1,),(jeR, fh,apRY J1'y6ea, MUJII1 ,ll.eBep.

C.IIYlua,/a on CJIIUj_. - .-~-.-¥=~-:~-

6). IIOlWIIlm OTl tteneJIape.

3aollC8..Jl'L CT. H. Illf4:ulJCotJ&.

1.

MOMMHCKa MOJl6a KDMD MaiiKa CM. CT8.0M l\1lf, ManlJ'y, e6aoeapn AJleaBKY M meaJlHelLoKY,

MopeaBY H s:ynpBBeaoKy41),

'tJu . ~8 ,zr.eaJIeQKY )l;a B)I;8

5 H8X X'YJI'6e~KaB8 E8cs60&, Typ~ea~BeaM HBMes.r' ,zr.s ~paBeaM, IISK MD eaTypqgu BM RBaeaM. IIy rnapoe KYBaK AS XO,ll.eaM, BeILJla xynpaaa )l;s 11 pe,zr.SM ,

10 HSBHCOK c8pMf .Il.S ce.zr.eILM, jR'6J1'Tn SJlTOaBea .Il.S B:H3Ce&M. Ibn MD, ManQ'y, nopygaiLU) MORoea .zr.pymIm, 'YJI,ll.itmKu,50) ,2I;a MM aarrraaa-r, sRTe8raT,r'1)

15 M6iJBe& T'OillEU ,il.apYBe&, ,2I;apYBea, o~ea cnan' YHea, III!) 'tJB ru.s )l;eILJ1eQKY' AS Ml!OSM, IIPBC ,zr.eBeaT' QeaJIa BIICOEI1,

rodoparion .blogspot.com

.16S

,li;ym...m.,a:r d:MBHJI~Pfu.ea,

20 .JH~TBa Uo\a:r 6eltJWt ~eaPf", Ta Mil ~T ~,ll.y A4pyJJea R BaKBac.u ma~ CIiIarr'fBea•

c..,~. 01\'1> ~~ .UIO;,'IIO_H&, l1IA' I'OA·

-_-

10

,2.

MOMKOI1t ...... U"b • __ Ha yrtxa.

CnqKeaMBeaM 63) eaS'bK CTaUft.,ll y , A.lIa ea MeBea Bail-ea B'bK,

qu ca Mll HeMSJI DpB.lIBKS,

Ha -cJ> CYB8 CeJIy., UM cP .ll.PYl'Y, Ha cf> caelt Kasoa, 'Hi ~ APYI'a!

MaiKa My TiIxy pYMoBea:

- TIocryif, noqeaKail, CiIBy JI'y, Ea "i'ff o6MI BILBJJla ·«pf4 .. nMl:s~ T'o .... cy Baco.:y M~Ie", AMiI ea orn.ea ttft.IIUTJRY.

,li;a CB ryJI6MKY aapaere,

Aa .QJI JIB ..... r¥e&U) pf.6aJl.a~ qu Mll ea e&qea M8.JIIfTIKY,

Ha cp CT8B liB 6 ~JIHSa.IIy,

H H «JI py,d.H'!iIi) BM 6 cea ,ll.1t..,1 y.

OJiymaHa ,OT1> c.a.IJ\II8'.

15

III P1;'1MIIKD CD .oIiAClUlT.8AH.6'UNcu Ha HMeIl AYMII II 8311- HOIII $O~ .~ M~~Tt ,-WT • .,eHIlR.

1. - HaCMeax 'NIlIJ. (~~1C" AYMa), aHBqU BanpoTHB'b, Hauya:'l> orrosepa, Q,paaoTO ¥ KBSBa, S BSPO'IBO I'OBOP" npoTHY,BO, ~J»l 80., Bn UCTHHB. ArMa Mil HaCMe-X == roBOPH MY onaao ,llJ1. Ne ~AOO~.

2. - M3MIIH c..r.AII., M. p. (AZA5.-tlM. II Pyn.) KBSnST"h HB nlJTOR'b. M3MIIK c:Ao-JUlla, yr HUMIC ~ea == IfSTOK'b, OT'b HaTOQBa CTpaR8 AOHAe.

3. - 33MIIH 'CdWI., ~. p. (..4.ur.-...eJJ. u lYtI.,==sBnB,ll.L, SBnB,ll,BB erpaaa.

rodoparion .blogspot.com

.t. ~ ..... Crt>m;., ~; 'fl. (Ax","-tt. u ~".) HlfMaMH.

CyY8·H ca MaMKa nYA.- = 0'1'0",B'3' e-L n81UM& rrpaBJlincoxa, no)(lf81lmn.

5. -'- .... .,..ldHa Cti{a,'., .»c. 'P. Ma.ltH .... MH. 14. (.AXH.fU..f.) RaBHaT'!) M&lfRMTi; MO'M'fe'1'a- 08'(:UlPtIe'r8', mwro nplf.llpr-at8B1i'rn CTtlr,a:l!l.Ta', ITOMaI'1tr'L Im OB'IapHlr-h II e8H'JtB11'M> Oft' OB~8pcKIIS 3tB80T"l> R yriulJe.

6. - AAX-A8.XaH' CH.fII., .M. p. (ltJAO'nClea ~) ,qJle-OY8aso; yno'rp-h6H'l'e'Jtmt 1'y~,n;yn B']; P".1I.OnCICRT-B 1'0- DOpH, 68Ba'l8'88' nJJalunUI.

7. - HAiHY (;'41081;, (.A.XN>-1I.), KaxHy (,ll'ap;t>.-Aep.), nK'TO, KaRBOTO.

8. - XypaTCJa CNi.fII., ~. 'P. xypanr .Mn. te'. (Axa.~.) IroBe"reT6 ce cpama B'L n'heHwl"k, 8' no pi)(Ko B'h rosoP1>T'L. aHa'!H .1I.yMli, npmeaaeu. )Ibm xypaTh Mil' AYwia=:::

JlODnI AYMH' Mil .zr:yn, JIOmll, nenpHHTHII H-h~a MD ll'pHtra8B8.

9. - ....... aa.a. (U{'1iI" (JIC. 'I' A6&p1He ... MH. fl. (06- IIfG ltJA·) cp-hm.a ce TR'hPArB Jl'8I ~CTO 1I'b Ililel!lwr-h, 00- c..'IOB~HTii II npHK88Kwril, BO pil;IJ.'1H~lIrt:.. 9-'&. rOBQp.'bT'h. lIMa CMBC'h.,lh aa .1I.YMHTil 88m.HTHUR'b, 1l0epoBHTe'.OI., ~ COOt1.ap&,. B'JJ8C'I1b. ~.'y A', Hawe. AO"""BJ=Tw, ~8pLO, HIW"b- PeeIlOA&phO, B81D'b aaw.HTHHHO H up.

l(}. -- MatIu. .. y,. nptM. leatl·. (A'am.-tt&l.) n~Ba BtlI\O QWCTO,. ~iuo,. H0611-BeeHO. K· HQ u.psm.,JU> C'h X4tm.O. C .a..bll .. ~ OPHII pa6! 6 == saaliM pK~6ou.e1l'h Han;:kJIO '!epBH Aft 6H..lI.aT·h, a Be npornapeBH. YnoTprB6ssa ce II BD CIlJi.CD.lih Ba u-hw,o rAuiOr e;UHtHqBO, cso60 1,fI8:. ,... 8 ..... axa = ~BaT'b aa EeBS, lCOSTO Hinfa .1I.-B,qI'.AS H OTJHlMaT'Ja., BP-BKeTo, CoO~Q)J:Ii1J, e OT· ... mm..sCTHH aaJIJ.fCH. to. 8. MaH~, r:a Aa 1"1: I:ToPM == .SBa'HI eAH-lCon CH e CIIM'L, 6001. parora, Ta liMa CB060AHO Bp-BMe ,lJ,a HSB'hpmH e,lJ,H-lCalCBa 0" pOOOT8.

11. - m>A6Y .. Ka-M CH.f4.,~. p. (Axa.-tUU.), xy6aBa ;(9VllmSa Beaei'!B,'AJtIf lCYl1'emlC8. npna, ICORTO rO,lJ,eltott'hT'h .lUlpHUB ro,lJ,~k9qaTa eH B'b BprBMe lIB OBa,n;tSaTB. HeBiC'rlirta (ir .. 11tAa.t-a6yJtkB) HOCn TBSI lCnpna AP'bS'h paqe:aIlR:'L'M. ell. ClI'ili(o ~'B'a JC1,pna MOMltOBaTR MaHlCa BOC" npa CnB,It;oaTa ua CIIB'LT'h OR. f)'

') BBlB'Io "POAODC_ CTapB.B" KB. II 06 ..... '"'·~ue6~.-..s ~~ ........ 'IIlIl¥, 1888 I'O~.

rodoparion .blogspot.com

1tO

12. - )HeayKa es. (AZ..R..tIM. u lY ... ) EaaB8T'J., KOr8TO EY'IeTO 3t8.1IOBBTO BBe, h"BB'IB.

13.- 'Aqea Hap. (b..R.-".) TB'Lp,ll,-B MBoro. :

~4. - Hnry M1JO'l'. (/{ap..R.-,o,epc1CO) Bero. B'ltmrOBOP'LT'L B8 T8H nOKpBHHB B'L ,lI,'nJlOOEBT8 Bj1iTP-&IllBOCTh BB PO,ll,OrrHT-B 'IeCTO e rrp'hMHHBBB B'L M, KBEBOTO 311.1, neaw, TpnT'eaN, anlleap HAp. RM-&CTO ae.ll'L, rr-&Te.lln, TpeTltHT'L, Be-

qepl> H ,lI,p. II. .

15.- XaTea es. (/(ap..R.- ,4ep. u noMa'U/,1CO) BM-&CTO xBij,ll,eTe. 16. - 3aM 03171\.81> (/(ap"r..-,o,ep. u no.Mn'U/,1CQ) TB ,lI,B, SB

AB, ,aB ,lI,B xoaee, .

17.- npMeTaNaJiM es: (o6~aPo,4.) C'bl'.IlBCH,,1H ce, npne.llH. 18:-:-, MM scke», C~ap..R.-,o,ep.) l!~{-&CTO HM'n~

19. - AnHaaa, &1icaaa, aarasa, ailceaaa, ailHeaaa no» . .M. )(apNi,lI,epCKU if!OpMII aa 110EflSnTP,,1HOTO M-BCTOH' MflUHe, ()I(;. p. TaH, eTO TBH T,YlC'b, ouaa T3lf'b, T-BSH, OH-RSU.

20.·- XnAeaHOIp. .Ax..R.-1te.lt. xe~ea, RM-BC'I'O nenph-

MeHHO, oes,lI,pyro no 'roa HB'lIIU·b. •

21.- Haa, caa, rsa, )(pYI'a ,l(Bpj1i-,lI,epClcB if!OpMB UB M-BCTOHMeHuHTB OT'b cpo p. TORa, OHOBB.

22.- 5YAaJleaaa npu.lt. (/{ap3.-,4ep.) 6YAaJleaCTa, 6yAaJlOa (.A.z..R.-1te,lI.) BHaqH l'.IlynBHB, H,lI,HOT'h, HeBJIo6HBB meHa • . 24.- Tea M1,·C. (/{ap..R.-,o,ep.) T8. (Az..R.-tIe.lt.) BM-hOTO TH.

25.- MOTa, raera, MOTY, Ta6TY M1JC'l'. (AZA-ttM. u llap3.-AepC1CO) C'bEpBTeHB pOpMB na M-&CTO MOHTB, TBOHT8, MoeTO,' TBoeTO.

!6'.- ARceaaa BO~. no-rep-a Nr. 19 .

. 27.- 5"apeaA'HeMY .M1JCT. (llap..R.-,4ep.) 6YA'HeMY, 6YA'HeXM, .MH'. 1t. 6YA'HCM (AX..R.-1tM.) BM-BOTO H-hKOMY, IlB B-hieoe, HB. H-&KOO, 6apeM'L HB e,lI,HU'L, HUTO UB 6,l1,UO[,O, aaEOl\lY, HB aaieo ['0 , UB BBKOH H rrp.

28.- AYHO Hap. (llap..R.-,o,ep.) ,lI,-hTO,~E1li.,lI,-BTO.

29.- MiuHe C..R.~. M~ p. (llaP..R.-,4epc1Co U fI.OMatlf7CO), T'LH HSBHKBBT'L no CTBpBT-h XOpB, BM-&CTO qu:'I0 j B1> lJ-BKOU nOMBIDEH ceaa EMB8T'L H yiKo BM-BCTO 'IB'IO un MH~O UB BO-BEH MH.~'b, 6enpBSJIHK8 BBIB~PB a B:BPO)l;BOOTh, B Hs06~0 BB B'LBKBmeH'h 'IOB-hK'L.

80.- YAHnJl ex. (Po,o,Of'IC1Ca o6~a) OTBeO'LJI'L, B8BeC'LoI'L TaM'It eAB-BaEBo CB~

rodoparion .bloqspot.corn

111

31. ~ KyrpM, ICYTpa.; ICYTpo~ HyrpM-a-o-TY -'ti·CT. (Ilap"y.,4ep . .A.z"y.-~. u no.M(ltII7CO) EOH, EOSl, K':oe, EOB, 'EOHTO, K':OSlTO, EoeTO, EOHTO.

32.- KopCYM nap. (Po,ll,<mC1CfI onm;a) ilMi;cTO ymo, r.07R:eM"b==ymn e XBT'hpn qOR-BlC'h.

33. - MaNe CliiUf. .MH. u, (Po,ll,OnC7Ca o6l4a) BMtc'ro IIpHT'Ia, 6RCBSI. C MaN'o· ry Ha3Ba, Aa ca cellTaMea. C'b "PHTtJ8 RHO CK8S8Te~'HO TIpHl~8BRa, 88,l1.8 ce pRatiepeM'b. 34.- MAMNAHca M. TypCK':S ,lI.Pf8, ynoTp'M)"1'(~J1Ha, lin PO,ll,OTIRT'h RM-nCT() "Inmeqe.Hi, (',ueqe.m.

35.- OTqYBM npuA. OSru,IIB". Taa ,ll,pm He ce cpsuia B'b rOBop'hTn HHEm,ll.-B H'b PO.n:OIHITi;, OCB'hH"h np-BMI1-, B8~'8 RHllmORHO Y HaB'SCTHn I'P8MOTHH xopa.

36.- Aitp6MNY npuA. (PIJADnC1Ca OtYUlfI) ~l.apORH'rO, Ta.U1BTJlJlBO, K'bC~le'l'J1HSI, C"h ll\RCTlU'" rOCnYA' ry nYAapil c rYJleaMa Aap6a== Tocnom, 1'0 e Ha,ll.npll.1J:"h C"h l·o.riHfO IlVlc erne, C"h OOI'IITCTBO, C'h Y:\lcTBeH II cIIoco6HOCTlI II IIp.

37. - npoweaTM CH.UJ. (llapH.-Aep.) flmTIIm,a, npana nOCOK':8, XO,ll,eHP.

38. - AMJlMA'6M C"y.l~. (/(aptf,-/I,ep ),rh.1oa, :1l:h.1I'b, -roIJS, 1~0 MIl co ua.aa 110 npaHo.

39. ~ MCT)'peaT ,'A. ([>oADnC7Ca a6n\a) IHJ1" .. pCJJ 'r: h. ' ,

40. - p)'XO Cffill\. (PoAonc7C1I 0611\a) TyK:"h oaaaxaua .lpeX8, 06J1+'K':.II0, a .a.pYI'a,ll.-B (Ax?(,-1t., Pyn. U AP.) Cn TOHa H)le KasB8T"h aa MaJlKH KH.CUBe OT"h .apexa, nllpqe OT"h' a08 lIJHI .n:pjI"'h ,LI.mI8meH"h IMaT"h. OT'h 'rYh;'h II ,LI.YM8T8 PyxaAbNIIH (.AXH.-1tM.), C"b K051TO IIMt'HYBaT'h Topoa, KOlUHIU\R, H'~,"E~.HTO ,ce C'bOIlP8T'b II naaar-s ,lI.pt>omIT-B uap-sau nap'leTa o'r'b ,LI.pexH 11 nzaroae.

. ; ',L,

41. - MawHO njmA. l\f~~KO ,LI.-BTl'.

42. - Ae"TMNa npuA. AeaTltNeaBa (Pynl/,OC7Co) KaSBaT'I.

aa Berrpas.n:H8, Tpy ,lI.H8 ~eH8.

43. - PyKea TylC"h ORH8'IIlB8 COOCTReHO MMe.

44. - TaHNa ex, paa6Hp8 ce Tp'brBa, OTHAe.

45. 6itAo He ce paso" pa naM (TOII'b) B.JIB 6tAa Ti'+'(jus ,ll8 e TaJI ,lI,YM8 R'b rrscens-ra.

46. - XeapHJleaNM npuA. B'h PO,LI.OOHT1; ,zq>yra,LI.-B T8JJ AyMR e Be nOSH8T8. Pasriapaa, .n:06p-B HBp800TeHH, H8S1U\HH ~BAP·

rodoparion .bloqspot.corn

111

47. -- '-HICJ, ......... 91 .O~y' It .. npit .... KY fIf"U" T-k811 AyMR ce cp-k~ Mai:-._ro 8'b Ill8e.II~. ROrinO AS ee o60sasqsT'L MOMHBClClin. AaPOve (npaaa), EORTIlO' BRBltt'lI e III"RCTpa U& p;8'hToBe'D'h ... ~KIIT-B·CH.

49. - nopYKali, B-BE.TlAiI· II OK8a<JeBO nop'yteai U. (06~ POAD*»lQ)~ BIlrhoro OOBHHaH, B8Blno".

f1(;.. - 'l'ANlln,,1I TYpeR" 11.1.", 'JB~PA$. 1IlI01'o )'&0- T}1k6Mrre.lB8 B1D POA0UCICUft u'heaH, BwKTo ~D£Taa~*,. APJ1'apma.

51. - 3aTearaT 2.11. (06~a Po,48IaCJh), IGOrwro· ee C'L- 6UpBT'h B1lm,a B: CB'LPSB6!P"h l1.o6P'h~. C'D8II'II8'IU, A8 Be ce JlOOIlO p8BT'&pc1I6T'L III pae::aB'bp.1IS'l"b.

52. Cnan',. cnan'yaeI' C~ (AtcNi~, Il.~-~. it Pyn'IOCJ&O), 1C8SBST'b H806mp aa 1II00lHlBS1lS upRKa) C'bCTOsrm.s CHopeA'b o6aqauft OT'b ApexH, UOKpHBEli, UOCTeJl&U 11 Apyrs UOB:..y,,~BHJlS, ICOSITO 'PO,lJ,HTeJIHT'h B: ,Aa8fl1l''L npK.OT,lJ,'hJUIBeTO H OT'L AOK'bT'b ()S~HH.'b.

58. - CH'IK~aM nCT. (,b..y,,-t6., ~-Aep. H Pyn- 1UJC1CO), TOOS e CTSPS UBAe2Ka8 q,oPMS BS ,lJ,STe..'leB.'b US.a;9Z'h, ICD6TO e 06Iqa a B'b VO~'loT'b II B'b ~. C~eCTBy OS TH H O'b C&m,. H npHJlavsTeJlauTil AYIIlH: 'YHaqe-., 'yHaqp ....... , TaaM, ce-., BlIc6tceaMHe-.,. CTap"'Ce .. ,. MAa_"TeaM H np. BM-hcTO as IOBSI\Hn, as BHCOKHT-B, HS CTapHrl, aa MJIS,lJ,HT-k. E.zr.HB. 'IRCJlO e CTap.aHY XII, MAa~YXII, CTapYCYMY, A8"T8aHY My H np,

54. - cDA~rHea py6aHa OBHBQSBS ,lJ,S AOH,ll,e as BD9- peers, Qe AS Mome AS BOCH H Ii npHJIHQST'L MOMH1tClC~ Ii 6YJJKHaCIW ApeX" H- aSlClITH.

55. - PyAaH' ca.m,., eA. ft. (06m,a POAOfIClCa), ce KasBS DS QelCp'bICDT'b, CD lCOHTO ce upeAe npe2KAS, HJIH BSBRBB R OCYICBS.

rodoparion .blogspot.com